Algemene Voorwaarden

Manon Gervink – Ervaringsgericht werken

 

Artikel 1  Definities

 

 1. Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gekozen voor de `ik´ vorm. Waar ´ik´, ´mij´ of ´mijn´

staat wordt het bedrijf Manon Gervink (ervaringsgericht werken) bedoeld.

 1. “Manon Gervink” is gevestigd te Zwolle, KvK-nummer 56748388, wordt in deze algemene

voorwaarden aangeduid ´ik´.

 1. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ´jij´, ‘jou’ of ‘jouw’.
 2. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan ik mij

tegen betaling van honorarium en kosten jegens jou werkzaamheden voor jou verricht en waarbij

de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 1. Een traject bestaat uit online trainingen of offline trainingen/sessies.
 2. Een online programma bestaat uit het volgen van online lessen, bestaande uit video’s, werkbladen en werkboeken en indien bij het programma inbegrepen online coaching sessie(s).
 3. Een bijeenkomst is een workshop of training op een externe locatie waar meerdere klanten tegelijk hetzelfde programma volgen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten,

aanbiedingen, trajecten en levering van diensten en goederen door of namens mij waarop ik deze

voorwaarden van toepassing heb verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en

schriftelijk is afgeweken.

 1. De voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van aanbiedingen en overeenkomsten

met mij.

 1. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door mijzelf in het kader

van de opdracht ingeschakelde derden.

 1. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke klant wordt uitdrukkelijk van

de hand gewezen.

 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene

voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 werkdagen.
 2. Alle aanbiedingen van mij zijn vrijblijvend en niet bindend tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een

 individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij tevens een termijn voor

aanvaarding is vermeld.

 1. Door mijzelf gedane mondelinge toezeggingen zijn pas bindend zodra schriftelijk bevestigd aan

jou.

 1. Ik kan niet aan mijn aanbieding of offerte worden gehouden indien jij redelijkerwijs kon begrijpen

dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 1. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor vervolgtrajecten of toekomstige

programma’s.

 


Artikel 4 Tarieven en betalingen

 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst

anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 1. De prijzen van alle online programma´s en trajecten staan op de website

www.ervaringsgerichtwerken.nl. Deze prijzen zijn altijd incl. BTW.

 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen pakketprijzen zijn gebaseerd op het

op dat moment gehanteerde prijspeil. Ik heb het recht de vergoedingen jaarlijks per 1 januari en

per 1 juli aan te passen. Ik heb tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer

gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste prijzen worden zo spoedig

 1. Indien jij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, ben jij van rechtswege in verzuim

een wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf

het moment dat jij in verzuim bent tot aan het moment van voldoening van het volledig

verschuldigde bedrag. 

 1. Indien jij in gebreke of in verzuim bent in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke

kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van jou.

 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van jou zijn de vorderingen

van mij op jou onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5 Informatieverstrekking klant

 

 1. Jij stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan mij.
 2. Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde

 gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Ik zal de gegevens vertrouwelijk

behandelen naar de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 1. Jij vrijwaart mij voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit

artikel gestelde.

 1. Stel jij niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht

hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van jou.

 

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. In mijn coaching sessies, online programma’s en trainingen deel ik mijn kennis, ervaring en

tools. Zelf moet je naast het volgen van het traject of online trainingsprogramma voldoende tijd

reserveren voor de opdrachten. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn coaching traject,

online programma’s en bijeenkomsten successen genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de

juiste handvatten hebt om mijn coaching traject, online programma’s en bijeenkomsten met

succes te volgen en af te ronden.

 1. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van mijzelf worden

overgedragen.

 1. Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heb ik het recht

bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Ik ben, behoudens in het geval van

mijn kant sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze

derden.

 

Artikel 7 Inschrijvingen

 

 1. Inschrijving voor trajecten, online trainingsprogramma´s en andere producten en diensten

geschiedt via de website ervaringsgericht werken en geschiedt op volgorde van

binnenkomst. 

 1. Jij bent verplicht na inschrijving de kosten voor deelname te voldoen.
 2. Na ontvangst van de betaling ontvang je schriftelijke bevestiging van de inschrijving, waarmee

inschrijving definitief is.

 

Artikel 8 Lidmaatschap, materialen en licenties

 

 1. De online programma´s hebben een duidelijk aangegeven termijn.
 2. Ik streef ernaar de materialen 6 maanden online voor jou toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal

ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te

downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste

e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres

komt voor jouw risico.

 

Artikel 9 Intellectueel eigendom

 

 1. Op de teksten en materialen behorende bij mijn diensten bezit ik de intellectuele

eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van mijn diensten mag je de materialen gebruiken.

Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb

gegeven.

 1. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in

een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

 1. Bij overtreding van dit artikel ben je mij een direct opeisbare boete van € 5.000,00 verschuldigd

voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding

voortduurt, onverminderd mijn recht om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen

alsmede onverminderd al mijn overige rechten.

 1. Jij hebt te allen tijde recht op inzage in jouw gegevens. De gegevens blijven echter in het bezit van

mij.

 1. Wanneer tijdens een sessie of training opnames worden gemaakt door jou dient dit te allen tijde

kenbaar te worden gemaakt aan mij en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere

doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik en waar het traject op is gericht. 

 

 

Artikel 10 Wijziging en annulering

 

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heb ik de mogelijkheid een sessie of training te

onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake

in geval van te weinig aanmeldingen, ziekte van een coach en omstandigheden die zich voordoen

met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de sessie of training

noodzakelijk zijn. Ik maak een wijziging zoals bedoeld in dit lid uiterlijk 24 uur voorafgaand aan

een sessie of bijeenkomst kenbaar aan jou. 

 1. Ik behoud mij het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een sessie of

bijeenkomst. In geval de locatie of data door mij wordt gewijzigd, heb jij het recht binnen 72 uur na

mededeling van de wijziging jezelf kosteloos in te schrijven voor een sessie of bijeenkomst op een

later moment. 

 1. Annulering door jou voor een online programma of bijeenkomst met een collectieve startdatum is

enkel schriftelijk mogelijk via e-mail. Tot twee weken voor aanvang van het programma/ de

training dat op een expliciete datum start is annulering van de inschrijving kosteloos. Bij

annulering binnen twee weken voor aanvang wordt 50% van de kosten in rekening gebracht;

annulering vanaf een week voor aanvang resulteert in de verplichting tot het volledig betalen van

de deelnamekosten. 

 1. Annulering door jou voor een sessie, bijeenkomst of online programma is in geval van

onvoorziene omstandigheden -deze komen uitsluitend ter beoordeling van mijzelf- tot 24 uur

per email (info@ervaringsgerichtwerken.nl) voor aanvang kosteloos.

4.1. Annulering is een feit als ik ontvangst van de annulering bevestigd heeft.

4.2. Voor de sessies, training of online programma die korter dan 24 uur van te voren

geannuleerd worden met gegronde reden is sprake van:

 1. a) annuleringkosten à €10,- in geval van een telefonische/skype afspraak;
 2. b) annuleringskosten à €25,- per offline sessie / bijeenkomst
 3. c) annuleringkosten ter hoogte van de locatiekosten + €25,-, indien de sessie/training, zoals

overeengekomen met jou, op een andere locatie plaatsvindt.  

4.3. Voor annuleringen in situaties zoals vermeld onder 4.2 geldt dat een nieuwe sessie wordt

ingepland en dat de annuleringskosten per factuur in rekening worden gebracht.

4.4. Kosteloos annuleren van de sessies/ bijeenkomsten zonder gegronde reden is niet mogelijk.

Indien het door jou gewenst is vanwege annulering één of meerdere sessies extra/opnieuw in

te plannen dan zal door ik tevens een aangepaste of aanvullende factuur versturen.

 1. Ik behoud mij het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit

van een of meer onderdelen van een online programma van “Manon Gervink” te wijzigen of

stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan jou worden

gecommuniceerd.

 1. In geval van een wijziging als genoemd in lid 5 van dit artikel, om welke reden dan ook, heb jij, als

je het programma nog aan het volgen bent, op een pro rato teruggave van het reeds betaalde

bedrag aan mij.

 

Artikel 11 Overmacht

 

 1. Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien ik daartoe gehinderd wordt als

gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan mijn schuld, en noch krachtens de wet, een

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komt.

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in

de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of nietvoorzien,

waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ik niet in staat ben mijn verplichtingen na te

komen.Zoals stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, een verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden.

Ik heb ook het recht mij op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ik mijn verbintenis had moeten nakomen.

 1. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de

verplichtingen van mij jegens jou opgeschort zo lang ik niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht

de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid schade

 

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade

opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat ik ben uitgegaan van door of namens jou

verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen

van jou gedurende een sessie of bijeenkomst.

 1. Jij blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of

handelingen zoals opgedaan tijdens een sessie, online programma of bijeenkomst.

 1. In het geval dat ik een schadevergoeding verschuldigd ben aan jou bedraagt de schade niet meer

dan het bedrag dat door mij aan jou is gefactureerd.

 1. Jij vrijwaart mij tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door mij geleverde

diensten en goederen.

 

 

Artikel 13 Bijzondere bepalingen

 

 1. Ik behoud mij het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van bijeenkomsten

belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende bijeenkomst of

toekomstige bijeenkomsten uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten

voor desbetreffende bijeenkomst onverlet.

 1. Wij worden allebei gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het

kader van onze overeenkomst hebben verkregen. Ik verwijs je voor meer informatie naar de

privacyverklaring.

 1. Doordat sommige trajecten en programma’s van “Manon Gervink” online geleverd worden, kan

ik niet garanderen dat mijn diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

 1. Het staat mij te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder

nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het

verwijderen daarvan rechtvaardigt.

 1. In geval van discrepantie tussen de algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze

algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.

 1. Indien ik niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlang, betekent dit niet dat de

bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ik in enigerlei mate het recht zou verliezen om

in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 1. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

 

 

 

Artikel 14 Klachten

 

 1. Jij bent verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten of goederen binnen 5

werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan mij. Ik ontvang van jou

een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de

klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in

behandeling nemen.

 1. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van

ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt

binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie

wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 1. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt jou geen recht meer toe op herstel,

vervanging of schadeloosstelling.

 1. Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

Artikel 15 Geschilbeslechting

 

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Wij zullen beide enkel een beroep op de rechter te Zwolle doen nadat jij en ik ons tot het

uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle

vorderingen en verweren jegens mij en betrokken derden 12 maanden.