Privacyverklaring

Ervaringsgericht werken hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die ervaringsgericht werken verzamelt: 
– Jouw voor- en achternaam;
– Jouw adresgegevens;
– Jouw telefoonnummer;
– Jouw e-mailadres;
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Ervaringsgericht werken verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.
Met welk doel en op basis van welke grondslag ervaringsgericht werken persoonsgegevens verwerkt
Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van ervaringsgericht werken en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan ervaringsgericht werken verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:
1. Voor het afhandelen van jouw betaling;
Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame;
Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten
Gerechtvaardigd belang
5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. Om goederen en diensten bij je af te leveren;
Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. Ervaringsgericht werken verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte
Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving; Op basis van een wettelijke plicht

Hoelang jouw gegevens bewaard worden
Ervaringsgericht werken bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:
– gedurende de looptijd van een online training en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
– in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
– Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

Gegevens aan derden
De gegevens die je aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van mijn ICT en internetomgeving;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verwerken van betalingen via de website;
– Het verzenden van nieuwsbrieven;
– Het maken en exploiteren van webinars
– Het inwinnen van juridisch advies

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door ervaringsgericht werken in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@manongervink.nl.

Ervaringsgericht werken zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Intrekken, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ervaringsgericht werken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Indienen klacht
Ervaringsgericht werken wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat ervaringsgericht werken niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van ervaringsgericht werken maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. Mijn computer is vergrendeld met een sterk wachtwoord. Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ervaringsgericht werken verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@manongervink.nl

Contactgegevens ervaringsgericht werken
Eigenaar is: Manon Gervink
Plaats: Zwolle – Nederland
E-mailadres: info@manongervink.nl

Deze Privacyverklaring is van juni 2020